Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Cieszynie

SKARGI I WNIOSKI

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie lub upoważniony Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (czwartek w godz. 15.30 - 17.00), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Powiatowego PSP tel. (33) 8521106.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie, przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Sekcja Organizacyjno-Kadrowa, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30. Telefon kontaktowy (33) 8521106.

Skargi i wnioski można składać:

·         Listownie - na adres:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie 
ul. Chemików 16, 43-400 Cieszyn

·         Osobiście – w sekretariacie przy ul. Chemików 16 w Cieszynie 
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 – 15.30

·         Za pośrednictwem: ePUAP /KPPSPCieszyn/SkrytkaESP

·         Za pośrednictwem poczty elektronicznej:
na adres: pspcieszyn@katowice.kwpsp.gov.pl  z zaznaczeniem 
w tytule „Skarga”; lub „Wniosek”

·         Faksem na numer:(33) 8521106

·         Ustnie do protokołu: po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Sekcją Organizacyjno-Kadrową tel. (33) 8521106

WAŻNE!

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinien zawierać:

1.     Imię i nazwisko wnoszącego.

2.     Dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

PETYCJE

Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014, poz. 1195), prosimy o zapoznanie się z informacją umieszczoną poniżej i pod adresem.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:

Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014, poz. 1195).

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

Zgodnie z Art. 2 ust. 3. przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

1.     Zmiany przepisów prawa.

2.     Podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję.

3.     Życia zbiorowego.

4.     Wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie. W przypadku braku właściwości, KP PSP będąca adresatem petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. (Art. 6 ust. 1.)

Elementy składowe petycji reguluje Art. 4.

Petycja powinna zawierać:

1.     Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób).

2.     Dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e-mail.

3.     Tytuł petycji.

4.     Wskazanie adresata petycji.

5.     Wskazanie przedmiotu petycji.

6.     Uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokumentów).

7.     Pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycją składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej reguluje Art. 4 ust. 5. Ustawy.

Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w Art. 4 ust. 2 pkt. 1 lub 2. pozostawia się ją bez rozpatrzenia, co reguluje Art. 7. W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) Komenda Powiatowa PSP zobowiązana jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycje można składać:

·         Listownie - na adres:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie 
ul. Chemików 16, 43-400 Cieszyn

·         Osobiście – w sekretariacie przy ul. Chemików 16 w Cieszynie 
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 – 15.30

·         Za pośrednictwem: ePUAP /KPPSPCieszyn/SkrytkaESP

·         Za pośrednictwem poczty elektronicznej:
na adres: pspcieszyn@katowice.kwpsp.gov.pl  z zaznaczeniem 
w tytule „Petycja”


Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

W zakresie nieuregulowanym przez Ustawę o petycjach z 6 września 2015 r. stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

W roku 2019 do KP PSP w Cieszynie nie wpłynęła żadna petycja.


Data wytworzenia/modyfikacji: 2020-02-21 09:17:00
Osoba odpowiedzialna: Michał Swoboda
Osoba wprowadzająca: Michał Swoboda
Copyright © 2008 KP PSP Cieszyn - deklaracja zgodności WCAG 2.1