Komenda Powiatowa Państwowej Straży pożarnej w Cieszynie
Elektroniczna skrzynka podawcza na portalu ePUAP znajduje się pod adresem:
/KPPSPCieszyn/SkrytkaESP

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30-15:30) do sekretariatu Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie przy ul. Chemików 12 w Cieszynie na następujących nośnikach danych:
a) Dyskietka 1,44 MB
b) Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c) Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia
Odbioru.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym
podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
2. Akceptowalne formaty załączników to:
a) DOC, RTF
b) XLS
c) CSV
d) TXT
e) GIF, TIF, BMP, JPG
f) PDF
g) ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza
(dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 10MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą
automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Data wytworzenia/modyfikacji: 2017-11-10 11:16:57
Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Czech
Osoba wprowadzająca: Michał Swoboda
Copyright © 2008 KP PSP Cieszyn - deklaracja zgodności WCAG 2.1